Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

listener /'lisənə[r]/  

  • Danh từ
    người nghe
    người nghe đài phát thanh
    xin chào buổi sáng các bạn nghe đài!