Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (kiến trúc) đường viền, đường chạy quanh cột, đường chạy quanh tường