Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

listed building /listid'bildiη/  

  • Danh từ
    (Anh)
    công trình được xếp hạng