Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sợi giẻ; nùi bông (để băng bó vết thương)

    * Các từ tương tự:
    lintel, linter