Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự nối, sự liên kết, sự ghép lại với nhau
    the first link-up of two satellites in space
    lần ghép đầu tiên hai vệ tinh nhân tạo không gian