Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

liniment /'linəmənt/  

  • Danh từ
    (y học)
    thuốc xoa bóp