Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc) lưỡi; phát âm ở lưỡi
    (thuộc) tiếng nói, (thuộc) ngôn ng