Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lingua franca /'liηgwə'fræηkə/  

  • Danh từ
    ngôn ngữ chung (cho một số dân tộc, như tiếng Swahili ở Đông Phi)