Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lingerer /'liηgərə[r]/  

  • Danh từ
    kẻ la cà