Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hàng người
    đội hình, đội ngũ; chương trình
    một bộ phim kết thúc chương trình TV tối nay