Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

limited liability company /limitid laiəbiləti 'kʌmpəni/  

  • (viết tắt Ltd)
    công ty trách nhiệm hữu hạn