Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

limitative /'limitətiv/  

  • Tính từ
    hạn chế