Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

limitary /'limitəri/  

  • Tính từ
    (thuộc) giới hạn; có hạn; dùng làm giới hạn
    bị chặn, giới hạn