Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

limerick /'limərik/  

  • Danh từ
    thơ trào phúng năm câu, thơ limerich