Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ cổ,nghĩa cổ) (như) alembic

    * Các từ tương tự:
    limbec(k)