Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thực vật học) có rìa khác màu