Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lightsome /'laitsəm/  

 • Tính từ
  có dáng nhẹ nhàng; duyên dáng, thanh nhã
  vui vẻ, tươi cười
  nhẹ dạ, lông bông

  * Các từ tương tự:
  lightsomeness