Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lightning-rod /'laitniɳrɔd/  

  • danh từ
    cột thu lôi