Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lightning-like /'laitniɳlaik/  

  • Tính từ
    nhanh như chớp