Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lightning-arrester /'laitniɳə restə/  

  • Danh từ
    (điện học) cái chống sét (trong máy điện, raddiô...)