Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lightning strike /,laitning'straik/  

  • cuộc đình công đột ngột