Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lightning conductor /'laitniηkən'dʌktə[r]/  

  • (Anh) (Mỹ lightning rod)
    cột thu lôi