Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lightning bug /'laitniηbʌg/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    con đom đóm