Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái bật lửa
  Danh từ
  sà lan, thuyền bốc dỡ hàng

  * Các từ tương tự:
  lighter-than-air, lighterage, lighterman