Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

light-footed /'laitz futid/  

  • Tính từ
    nhanh chân; nhanh nhẹn