Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (cũng wand)
    bút sáng (ở máy điện toán)