Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

light meter /'laitmi:tə[r]/  

  • như exposure meter