Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

light industry /,lait'indəstri/  

  • công nghiệp nhẹ