Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

light engine /'lait'endʤin/  

  • Danh từ
    đầu máy không toa