Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

light draft /'lait'drɑ:ft/  

  • Danh từ
    (hàng hải) mức chìm bản thân (tàu rỗng không có hàng và người)