Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

light displacement /'laitdis'pleismənt/  

  • Danh từ
    (hàng hải) trọng lượng tàu (của tàu trừ trọng tải)