Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

light cell /'laitsel/  

  • Danh từ
    (vật lý) tế bào quang điện