Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lift-off /'lift'ɔ:f/  

  • Danh từ
    sự phóng thẳng đứng lên (từ bệ phóng, nói về tàu vũ trụ…)