Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lifelessly /'laiflisli/  

  • Phó từ
    [một cách] chết
    [một cách] thiếu sinh khí, [một cách] chán ngắt