Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũng liege lord) lãnh chúa (thời phong kiến)
    (cũng liege-man) chư hầu

    * Các từ tương tự:
    liegeman