Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    (từ cổ,nghĩa cổ) sãn lòng, tự nguyện
    I would (hadas lief
    tôi sãn lòng