Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lie-down /'laidəʊn/  

  • Danh từ
    sự ngả lưng chốc lát