Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người hay nằm ườn (trên giường); người hay dậy trưa