Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lie detector /'laiditektə[r]/  

  • (cũng polygraph)
    máy phát hiện nói dối