Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

libido /li'bi:dəʊ/  

  • Danh từ
    dục tình
    dục năng; sinh lực