Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

libidinousness /li'bidinəsnis/  

  • Danh từ
    tính dâm đâng, tính dâm dật