Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

letter-paper /'letəpeipə/  

  • Danh từ
    giấy viết thư