Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự thất vong, sự chán ngán