Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thông tục) đoạn trong hợp đồng làm người ta có thể thoát khỏi nghĩa vụ của mình