Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự thất vọng, sự chán ngán
    the party was a big let-down
    bữa tiệc là cả một thất vọng lớn