Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có vị chanh, có chất chanh