Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lemonade /lemə'neid/  

  • Danh từ
    nước ngọt có ga
    nước chanh