Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lemon-drop /'leməndrɔp/  

  • Danh từ
    kẹo chanh