Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lemon tree /'leməntri:/  

  • cây chanh