Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lemon squeezer /'lemənskwizə[r]/  

  • cái [để] vắt chanh